SCORES:  
  • Girls Varsity Basketball vs. Smithfield HS Loss - Score: 43-63
  • Girls Varsity Basketball vs. York HS Win - Score: 50-39
  • Girls Varsity Basketball vs. Middlesex HS Win - Score: 63-50
  • Girls Varsity Basketball vs. Jamestown HS Loss - Score: 48-60
  • Girls Varsity Basketball vs. Grafton HS Win - Score: 42-34
  • Girls Varsity Basketball vs. Tabb HS Loss - Score: 43-80
  • Girls Varsity Basketball vs. New Kent HS Win - Score: 50-28
  • Girls Varsity Basketball vs. Lafayette HS Loss - Score: 25-45
  • Girls Varsity Basketball vs. Warhill HS Win - Score: 37-36
  • Girls Varsity Basketball vs. Essex HS Win - Score: 53-31

Game Summaries & Headlines